Regulamin strony internetowej www.odpowiedzialnefinanse.pl

Niniejszy Regulamin Strony internetowej www.odpowiedzialnefinanse.pl określa zasady świadczenia przez Grupę ANG S.A. (dawniej ANG Spółdzielnia) z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną (art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

§1. DEFINICJE I DANE KONTAKTOWE

 1. Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę internetową i korzystająca z Usług;
 2. Polityka prywatności – dokument zawierający zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w ANG w zakresie świadczenia Usług i korzystania ze Strony internetowej;
 3. Regulamin – niniejszy dokument;
 4. System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
 5. ANG – Grupa ANG S.A. (dawniej ANG Spółdzielnia) z siedzibą w Warszawie, 00-728 Warszawa, ul. Dziekońskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860811, NIP: 5213909027, REGON: 387270774, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 883 962,00 zł w całości opłacony
 6. Usługi – łącznie usługa Prześlij komentarz lub rekomendację oraz usługa Formularz kontaktowy.
DANE KONTAKTOWE ANG:
 • adres siedziby: Grupa ANG S.A. (dawniej ANG Spółdzielnia), ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
 • adres e-mail: kontakt@grupaang.pl, kontakt@odpowiedzialnefinanse.pl
 • strona www: www.odpowiedzialnefinanse.pl, www.grupaang.pl

§2. INFORMACJE OGÓLNE, WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA USŁUG, ZAGROŻENIA

 1. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.
 2. Niezależnie od wskazanej powyżej zasady nieodpłatności Usług, Użytkownik w przypadku korzystania z Usług, ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Użytkownika.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usług.
 4. Do przeglądania Strony internetowej niezbędne jest:
  • posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
  • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
  • włączona usługa JavaScript oraz plików cookies.
 5. Techniczne warunki korzystania ze Strony internetowej mają znaczenie dla prawidłowości jej funkcjonowania, sposobu wyświetlania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem ze Strony internetowej i dostępnych w jej ramach Usług to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania ze Strony internetowej lub Usług.
 7. ANG, za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą ustawień jego przeglądarki wprowadza do Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik pliki cookie w celach analitycznych i marketingowych. Szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookie znajdują się w Polityce prywatności.
 8. Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania ze Strony internetowej.
 9. W związku z korzystaniem ze Strony internetowej i Usług Użytkownik zobowiązany jest do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Strony internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony internetowej i Usług internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla ANG,
  • korzystania z wszelkich treści i materiałów zamieszczonych w ramach Strony internetowej z poszanowaniem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej,
  • korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3. USŁUGI

 1. ANG w ramach Strony internetowej świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników:
  • usługę Prześlij komentarz lub rekomendację oraz
  • usługę Formularz kontaktowy.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na Stronie internetowej.
 3. Przesłanie komentarza lub rekomendacji wymaga wypełnienia pól oznaczonych gwiazdką (pola wymagane), wpisania treści wiadomości, potwierdzenia akceptacji Regulaminu, oraz kliknięcia w pole „Wyślij”.
 4. Wysłanie wiadomości przy użyciu Formularza kontaktowego wymaga wypełnienia pól oznaczonych gwiazdką (pola wymagane), wpisania treści wiadomości, potwierdzenia akceptacji Regulaminu, oraz kliknięcia w pole „Wyślij”.
 5. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3 i 4, w momencie kliknięcia w pole „Wyślij” Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia danej Usługi.

§4. REKLAMACJE

 1. Reklamacje w zakresie korzystania z Usług mogą być zgłaszane do ANG mailowo lub listownie na adresy wskazane w § 1. Regulaminu.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest ANG.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi czternaście (14) dni od chwili zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać opis problemu, wskazanie czego Użytkownik domaga się w związku ze złożeniem reklamacji i dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające przekazanie mu odpowiedzi na reklamację.
 5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana na adres e-mail podany przez Użytkownika lub w inny sposób przez niego wskazany.

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z powodów technicznych lub awarii może dojść do czasowych utrudnień w korzystaniu ze Strony internetowej lub jej czasowej niedostępności.
 2. Na Stronie internetowej mogą być publikowane odniesienia i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z takiego odniesienia lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających daną stronę.

§6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zdjęcia i treści udostępnione na Stronie internetowej podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

§7. DANE OSOBOWE

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały uregulowane w Polityce prywatności.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin udostępniony jest na Stronie internetowej w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. ANG uprawniona jest do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak:
  • zmiana stanu prawnego wymagająca wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  • zmiany w funkcjonowaniu Strony internetowej i Usług, niepogarszające sytuacji Użytkownika w porównaniu do dotychczasowej,
  • zmiana sposobu świadczenia Usług związana z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych,
  • zmiana sposobu funkcjonowania Usług, wynikająca z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej,
  • sprostowanie w Regulaminie błędów i omyłek.
 3. O zmianie Regulaminu ANG zawiadomi publikując jego nową wersję na Stronie internetowej.
 4. Wszelkie spory lub roszczenia związane z korzystaniem ze Strony internetowej rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między ANG a Użytkownikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z Kancelaria, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem – https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Regulamin obowiązuje od: 11.10.2021r.