Regulamin i Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.odpowiedzialnefinanse.pl, zwanego dalej „Serwisem". Akceptacja niniejszej Polityki Prywatności jest niezbędna do korzystania z Serwisu. Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu i Administratorem Państwa danych osobowych jest ANG Spółdzielnia z siedzibą w Warszawie, 00-728 Warszawa, ul. Dziekońskiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000364515 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy przez XII Wydział Gospodarczy, NIP: 525 24 89 115, REGON: 142586599, zwana dalej „ANG".
 2. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę Serwisu.
 3. Treści Serwisu - udostępniane Użytkownikom w ramach serwisu informacje o Ekspertach.
 4. Ekspert - ekspert finansowy, współpracownik firm ANG Spółdzielnia i ANG Biznes S.A.

§2. Zbieranie danych

ANG jako administrator Danych zbiera jedynie dane osób, które wyraziły na to zgodę tj. m.in.: pozostawiły swoje dane podczas rozmowy telefonicznej, wypełniły formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu, brały udział w ankiecie, spotkały się bezpośrednio z Ekspertem lub podczas rejestracji w serwisie.

§3. Zakres zbieranych danych

W zależności od formy kontaktu z ANG mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do świadczenia Państwu oferowanych przez ANG usług, a także niezbędnych do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym w danym momencie przez ANG.

W przypadku chęci skorzystania z usług ANG mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.

§4. Cel zbierania danych

 1. Podane przez Państwa dane podczas bezpośrednich spotkań z Ekspertami lub przedstawicielami Centrali ANG w formularzu kontaktowym na stronie własnej lub stronach partnerów, podczas targów, w mediach społecznościowych wykorzystywane będą w celu świadczenia naszych usług, weryfikacji jakości i zadowolenia ze świadczonych usług, zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a ANG oraz promocji produktów własnych.
 2. W zależności od Państwa decyzji wyrażonej przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub w trakcie spotkania z Ekspertem np. przy zawieraniu umowy podane przez Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez ANG, a w szczególności adres poczty elektronicznej może posłużyć do wysłania przez ANG informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).
 3. Informujemy, że w celu właściwej realizacji świadczonych przez ANG usług oraz jedynie w zakresie udzielonej uprzednio zgody, podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu promocji produktów i usług obecnych i przyszłych partnerów ANG.
 4. Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji jego gości, a także administrowania Serwisem i jego doskonalenia.

§5. Prawo dostępu

 1. W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane kontaktowe. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym. Każdemu z Państwa przysługuje prawo żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych.
 2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres kontakt@odpowiedzialnefinanse.pl.

§6. Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania.

§7. Mechanizm cookies

Pliki cookies wykorzystywane przez stronę www.odpowiedzialnefinanse.pl:

Nazwa pliku Cookie Rodzaj pliku Cookie Cel wykorzystywania pliku Coockie Czy usunięcie pliku uniemozliwi korzystanie z witryny?
session_cookie Plik cookie sesji Przechowuje dane sesji Tak
XSRF-TOKEN Plik cookie Przechowuje token XSRF Nie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

§8. Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons

ANG może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z Państwa danymi, do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych usług.

§9. Adres IP

ANG zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

§10. Cookies innych podmiotów

 1. ANG zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych klientów.
 2. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 3. Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies".

§11. Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez ANG mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§12. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 1. ANG, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. ANG zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową Home.pl z siedzibą w Warszawie, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego Serwisu zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

§13. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż ANG, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;
 2. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności partnerów ANG oraz Podmiotów powiązanych za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§14. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@odpowiedzialnefinanse.pl.

§15. Zmiany Polityki Prywatności

ANG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.

Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2020 r.